Privacy notice

Privacyverklaring Wheelz BV

Samenvatting

 

Wheelz BV gevestigd te Kruiskesbos 28, 1861 Wolvertem is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, via haar website https://www.wheelz.be.

Wheelz BV verwerkt gegevens van de bezoekers &/of gebruikers voor volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Wheelz BV;
 • Beheer van aanvragen tot informatie;
 • Verbetering van de werking van Wheelz BV & de website;
 • Versturen van een nieuwsbrief/reclame;
 • Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;
 • Compliance met de geldende wetgeving.

U kan steeds verzoeken om inzage van - en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds Uw toestemming in te trekken.

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Wheelz BV optreden als                onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten.
 • Vennootschappen die verbonden zijn met Wheelz BV

1. Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. Wheelz BV: Wheelz BV, met haar maatschappelijk zetel te Kruiskesbos 28, 1861 Wolvertem en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer nr ;
 2. Website: De website van Wheelz BV, https://www.wheelz.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door Wheelz BV.
 3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4. Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

2. Verwerking persoonsgegevens

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden d.m.v. en ten gevolge van het gebruik van de website door de bezoeker.

Wheelz BV hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’). Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

Wheelz BV treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

3. Welke persoonsgegevens

a)   Persoonsgegevens door de bezoeker zelf verstrekt

Wheelz BV kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Wheelz BV kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het sollicitatieformulier:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 • Vrijetijdsactiviteiten en interesses, zoals uw algemene bekwaamheden;
 • Beroepsactiviteiten, zoals uw huidige werkzaamheid;
 • Academische curriculum;
 • Beroepsbekwaamheid, zoals uw getuigschriften;
 • Professionele ervaring;
 • Afbeeldingen;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Wheelz BV kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het aanmelden voor de nieuwsbrief:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres;

Wheelz BV kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via de accountadministratie:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van Wheelz BV te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

b)   Persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen

Wheelz BV kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het plaatsen van een bestelling door de klant:

•         Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;

 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 • Financiële identificatiegegevens, zoals uw bankrekeningnummer;

•         Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

c)   Informatie over het bezoek en het gebruik van de website

Wheelz BV kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via onder andere het gebruik van cookies:

 • Elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;

4. Doeleinden en rechtsgronden

Wheelz BV verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden

Rechtsgrond

Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Wheelz BV (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden);

Uitvoering overeenkomst

Beheer van aanvragen tot informatie;

Uitvoering overeenkomst

Verbetering van de werking van WheelBV & de Website;

Gerechtvaardigd belang1

Versturen van een nieuwsbrief/reclame;

Toestemming

Accountadministratie;

Uitvoering overeenkomst

Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;

Uitvoering overeenkomst

Compliance met de geldende wetgeving.

Wettelijke verplichting

1Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van Wheelz BV. Verbetering van de werking van Wheelz BV is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen.

Indien Wheelz BV persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal Wheelz BV voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

5. Doorgifte persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door Wheelz BV verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen Wheelz BV worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

Wheelz BV kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de Wheelz BV Persoonsgegevens verwerken.

Wheelz BV geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor WheelBV optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten.
 • Vennootschappen die verbonden zijn met WheelBV.[1]

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, Wheelz BV zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

Wheelz BV kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

6. Duur van de bewaring van de gegevens

De Persoonsgegevens worden door Wheelz BV bewaard voor volgende termijnen.

Gegevens:

Duur:

Gegevens bezoek website

5 jaar

Accountgegevens

Duur van de overeenkomst

Contactinformatie

10 jaar

7. Uw rechten

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid,  door zich te richten tot Wheelz BV Kruiskesbos 28, 1861 Wolvertem of info@wheelz.be met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart[2] of uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.

8. Anonieme gegevens

Het is Wheelz BV toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen wanneer de Website wordt bezocht en Persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten Wheelz BV niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, ook voor statistische doeleinden.

9. Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

10. Wijzigingen

Wheelz BV houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 20 oktober 2021.

11. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien Wheelz BV de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van Wheelz BV om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

12. Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van Wheelz BV is gelegen (België).

13. Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Kruiskesbos 28, 1861 Wolvertem of via het e-mailadres info@wheelz.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).

[1] Zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

[2] Gelieve op de kopie van uw identiteitskaart volgende velden te anonimiseren: kaartnummer & rijksregisternummer.

Privacyverklaring Wheelz BV

Samenvatting

 

WheelBV gevestigd te Kruiskesbos 28, 1861 Wolvertem is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, via haar website https://www.wheelz.be.

WheelBV verwerkt gegevens van de bezoekers &/of gebruikers voor volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Wheelz BV;
 • Beheer van aanvragen tot informatie;
 • Verbetering van de werking van Wheelz BV & de Website;
 • Versturen van een nieuwsbrief/reclame;
 • Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;
 • Compliance met de geldende wetgeving.

U kan steeds verzoeken om inzage van - en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds Uw toestemming in te trekken.

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Wheelz BV optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten.
 • Vennootschappen die verbonden zijn met WheelBV